902.197.230
imatge de portada

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i tot altre material en qualsevol altre format, són propietat de Nadico Industrial Management, S.L (en endavant, NADICO) i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a NADICO. Tot aquest material està sota l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L’accés a aquesta web està subjecte a les següents condicions:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de NADICO.
 • NADICO és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de NADICO. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de NADICO i dels ens de gestió vinculats a ella que apareguin en el web o sobre els quals se n'hi doni informació.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de NADICO o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. NADICO no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
 • NADICO donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de les dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
 • Les comunicacions que faci l'usuari de la web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "securitzat", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema criptografia la informació transmesa entre l'usuari i NADICO. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla, d’una clau, o d’altres símbols que el seu navegador mostrarà. Consultar l’ajuda del navegador que s’utilitza per comprovar que s’està en un “entorn segur”.
 • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a NADICO a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a NADICO resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa entitat els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., a NADICO, C/ Xaloc, 1, Planta 2, 08150 Parets del Vallès, Barcelona.
 • D'acord amb el que estableix la LOPD, s'informa els usuaris del web que les dades de navegació de l'usuari NO seran controlades per cookies.
 • NADICO adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.
 • NADICO no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’empresa, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de NADICO.
 • NADICO no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta entitat.
 • NADICO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • NADICO es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Granollers els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Carrer Xaloc 1, Porta 4, 2a planta - Edifici CNV, "P.I. Can Volart" - 08150 - Parets del Vallès
Tel.: 902 197 230 - Fax: 93 562 13 66 -